Door op "Accepteer" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VideoExpress  

versie 1, 5 mei 2021

De gegevens van VideoExpress

Volledige bedrijfsnaam

VideoExpress  

Handelsnaam

VideoExpress  

Vestigingsadres

Stationsplein 26

6512  AB Nijmegen

Telefoonnummer

06-30  27 52 32

Contactpersonen

Rens van Lanen en Raoul Djojoatmo

E-mailadres

info@videoexpress.nl  

Btw-nummer

 

KvK-nummer

82078890 

Website

www.videoexpress.nl

Diensten /zaken

Filmproductie of animatie, videostrategie en workshops en trainingen

We/wij/ons/onze

VideoExpress en jij  

Artikel 1          Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij VideoExpress partij is.

1.2       Het maakt daarbij niet uit of de aanbieding, offerte of overeenkomst mondeling, schriftelijk of elektronisch is gedaan of aangegaan.

1.3       VideoExpress mag haar algemene voorwaarden altijd wijzigen. De wijziging van de voorwaarden laat VideoExpress via haar website en eventueel per e-mail aan je weten.

1.4      Alleen als je hiermee instemt, gelden de nieuwe algemene voorwaarden ook op tussen ons bestaande overeenkomsten.

1.5       We kunnen andere afspraken maken dan in deze algemene voorwaarden staan. De afwijkende afspraken gelden alleen als we die schriftelijk hebben vastgelegd in aanvullende voorwaarden.

1.6       Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of als je een bepaling of meerdere bepalingen vernietigt, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden welgelden.

1.7        Als bepalingen in de hieronder genoemde documenten strijdig zijn met elkaar, dan geldt de volgende rangorde:

1.             onze overeenkomst

2.             eventueel de bijlagen bij onze overeenkomst

3.             deze algemene voorwaarden

4.             eventuele aanvullende voorwaarden

Artikel 2          De offerte / het aanbod

2.1       Aanbiedingen en offertes van VideoExpress zijn schriftelijk. Ook aanbiedingen en offertes die VideoExpress mondeling doet, bevestigt VideoExpress schriftelijk aan jou.  

2.2       Alle aanbiedingen en offertes van VideoExpress zijn vrijblijvend, tenzij we dat anders aangeven.

2.3       Je staat ervoor in dat je VideoExpress alle juiste gegevens voor een offerte /aanbieding geeft.  

2.4       Aanbiedingen en offertes van VideoExpress zijn tot 30 dagen na de dagtekening geldig, tenzij we schriftelijk een andere termijn hebben afgesproken.  

2.5       Nadat de termijn is verstreken, kun je geen beroep meer doen op de offerte / het aanbod. De offerte / het aanbod is dan vervallen.

2.6      Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7       Je kunt VideoExpress niet aan een offerte / aanbieding houden waarvan je had kunnen begrijpen dat sprake is van een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout.  

2.8       Bij de offerte stuurt VideoExpress een pdf van deze algemene voorwaarden mee of, als dat praktisch niet mogelijk is, geeft VideoExpress de link waar je deze voorwaarden op de website kunt vinden en als pdf kunt downloaden.

Artikel 3          Overeenkomsten sluiten

3.1       Er komt pas een overeenkomst tussen ons tot stand, wanneer je de offerte / het aanbod van VideoExpress schriftelijk hebt aanvaard. Met schriftelijk bedoelt VIdeoExpress per post of per e-mail.  

3.2      Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van onze overeenkomst.

Artikel 4          Het uitvoeren van de werkzaamheden  

4.1       Nadat de overeenkomst tussen ons tot stand is gekomen, begint VideoExpress met het uitvoeren van de werkzaamheden conform de offerte / het aanbod. Daarbij houdt VideoExpress rekening met jouw wensen, mits deze redelijk zijn.  

4.2       VideoExpress werkt met een bepaalde werkwijze. Deze werkwijze kun je op de website vinden.  

4.3       VideoExpress spant zich in om de werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Alle werkzaamheden voert VideoExpress uit op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij VideoExpress aan jou in de overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd. Het resultaat moet in de overeenkomst met voldoende bepaaldheid zijn omschreven.  

4.4       Je maakt een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden voor VideoExpress mogelijk. Dat betekent onder andere dat je alle gegevens, die VideoExpress nodig heeft voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VideoExpresster beschikking stelt. Denk hierbij aan: informatie voor het plan van aanpak en het script, goedkeuring van het plan van aanpak en script, teksten voor het script, feedback.  

4.5       Laat je het boven vermelde na, dan kan VideoExpress aan jou extra kosten in rekening brengen en is het mogelijk dat de werkzaamheden uitlopen. VideoExpress brengt je hiervan schriftelijk op de hoogte.  

4.6       Alle termijnen voor werkzaamheden zijn indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn.  

4.7       Voor het uitvoeren van de werkzaamheden mag VideoExpress andere partijen inschakelen.  

Artikel 5          Meerwerk

5.1       Als je andere werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden uitgevoerd wilt hebben dan in de overeenkomst staan omschreven, dan kan VideoExpress die werkzaamheden als meerwerk aanmerken.  

5.2       Voordat VideoExpress het meerwerk uitvoert, ontvang je hiervoor een aanvullende / nieuwe offerte of aanbieding.  

5.3       Pas nadatje de offerte / het aanbod voor het meerwerk schriftelijk hebt aanvaard, start VideoExpressmet het uitvoeren van het meerwerk.  

Artikel 6          Duur en einde van de overeenkomst

6.1       De overeenkomst tussen ons eindigt, zodra VideoExpress de afgesproken dienstverlening heeft uitgevoerd.  

6.2      Je kunt onze overeenkomst niet tussentijds opzeggen.  

6.3       Je kunt onze overeenkomst schriftelijk annuleren, zolang VideoExpress nog niet gestart is met het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 7          Ontbinden van de overeenkomst

7.1       Zowel VideoExpress als jij mag de overeenkomst pas ontbinden als de andere partij in verzuim is.  

7.2       VideoExpress is in verzuim nadat je VideoExpress schriftelijk in gebreke hebt gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geef je VideoExpress nog een redelijke termijn om haar verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.  

7.3       Je bent in verzuim als VideoExpress je schriftelijk in gebreke heeft gesteld. In de schriftelijke ingebrekestelling geeft VideoExpress je nog een redelijke termijn om jouw verplichtingen in de overeenkomst alsnog na te komen.  

7.4       De overeenkomst is ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

7.5       In sommige gevallen kan VideoExpress of kan jij de overeenkomst zonder schriftelijke ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. Er is dan direct sprake van verzuim. Daarvan is sprake in onder andere de volgende gevallen:

1.     toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;

2.     (voorlopige) surseance van betaling;

3.     faillissement(saanvraag);

4.     beslaglegging;

5.     stillegging van de bedrijfsactiviteiten;

6.     liquidatie van de onderneming;

7.     wijziging van eigenaar(s);

8.     samenvoeging van ondernemingen.  

7.6       Onder andere de volgende verplichtingen blijven voortbestaan na de ontbinding van de overeenkomst:

-        rechten van intellectueel eigendom;

-        geheimhouding;

-        toepasselijk recht

-        en de bevoegde rechter.

Artikel 8          Overmacht

8.1       VideoExpress hoeft haar verplichtingen in de overeenkomst niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie.  

8.2        Onder overmacht verstaat VideoExpress onder andere:

●      overheidsmaatregelen;

●      elektriciteitstoringen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur waar VideoExpress voor het uitvoeren van haar werkzaamheden gebruik van maakt;

●      storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten;

●      netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen;

●      oorlog;

●      staking;

●      natuurgeweld;

●      brand;

●      terrorisme;

●      andere bijzondere omstandigheden.

8.3       Als de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, mag zowel VideoExpress als jij de overeenkomst ontbinden.  

Artikel 9          Prijzen

9.1       Alle in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die aan VideoExpress door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij we hierover schriftelijk een andere afspraak hebben gemaakt.  

9.2       Alle in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten genoemde prijzen zijn ondervoorbehoud van type- en rekenfouten.

9.3       VideoExpress mag altijd de prijzen van haar werkzaamheden wijzigen. VideoExpress brengt je hiervan minimaal een (1) maand voor het doorvoeren van de prijswijziging(en) schriftelijk op de hoogte.  

9.4       Verhoogt VideoExpress haar prijs binnen drie (3) maanden nadat we een overeenkomst hebben gesloten, dan gaat de prijswijziging pas na afloop van de eerste drie maanden van die overeenkomst voor jou gelden.  

9.5       Ben je ingeval van afname van periodieke diensten van VideoExpress niet akkoord met de prijswijziging, dan mag je de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Bij deze specifieke opzegging moet je een opzegtermijn van maximaal veertien (14) na de kennisgeving van de prijswijziging in acht nemen. VideoExpress beëindigt bij tijdige opzegging de periodieke werkzaamheden op de datum waarop de nieuwe prijs gaat gelden.  

Artikel 10        Betalingsvoorwaarden

10.1     Voor iedere opdracht die door VideoExpress wordt aangenomen, wordt vooraf een aanbetaling gevraagd van 25% van de totale som. Deze dient vooraf overgemaakt te worden op het onderstaande bankrekeningnummer. Pas als de betaling binnen is, zal VideoExpress de opdracht accepteren. Houd rekening met een extra verwerkingstijd van twee tot drie dagen tussen verschillende banken. Vermeld tijdens het overmaken bij de mededelingen: Aanbetaling (met uw volledige naam). 

VideoExpress

NL 51 RABO 0365 7687 74

Bij akkoord op een project met animatievideo dient een aanbetaling te worden gedaan van 25% op het totale bedrag (incl. btw). Na afronding van het storyboard dient u 50% te betalen van het totale bedrag (incl. btw). Na afronding van de animatievideo dient u 25% te betalen van het totale bedrag (incl. btw). Wanneer de tijdsduur van de animatievideo langer duurt dan verrekenen wij dit ook in de laatste factuur.

10.2     Wanneer er met een niet-geldige reden wordt geannuleerd zijn hier kosten aan verbonden. De kosten wordt berekend over de totale som van de opdracht. Geldige redenen zijn: cancelen videoproductie door overlijden naaste en/of ziekte. Voor annuleren geldt:

- 8 maanden vooraf annuleren: 10% van de totale som wordt in rekening gebracht.

- 6 maanden vooraf annuleren: 25% van de totale soms wordt in rekening gebracht

- 2 maanden vooraf annuleren: 50% van de totale som wordt in rekening gebracht

- 1 maand vooraf annuleren: 100% van de totale som wordt in rekening gebracht

10.3      Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen. De betalingstermijn begint te lopen vanaf de datum van de factuur.  

10.4     In de volgende gevallen worden de aan jou gezonden facturen direct opeisbaar (je bent dan direct in verzuim, zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is):  toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling;

1.     (voorlopige) surseance van betaling;

2.     faillissement(saanvraag);

3.     beslaglegging;

4.     stillegging van de bedrijfsactiviteiten;

5.     liquidatie van de onderneming;

6.     wijziging van eigenaar(s);

7.     samenvoeging van ondernemingen.  

Artikel 11        Intellectueel eigendom

11.1     Alle rechten van intellectueel eigendom (auteursrecht) op alle door VideoExpress (op)geleverde zaken gaan pas naar jou over zodra je alle openstaande facturen hebt betaald.  

11.2     Na volledige betaling van alle facturen ben je volledig vrij om de door VideoExpress geleverde video’s naar eigen goeddunken te gebruiken en te bewerken.

11.3     VideoExpress mag je de aan jou geleverde zaken, zoals video’s, gebruiken voor haarportfolio.  

11.4     De kennis en ervaring die VideoExpress opdoet door en bij de uitvoering van de werkzaamheden voor jou, mag VideoExpress ook voor andere doeleinden gebruiken. Natuurlijk geeft VideoExpress nooit vertrouwelijke informatie aan derden door.

11.5     Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van VideoExpress. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt VideoExpress de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

 

11.6      De opdrachtgevers vrijwaren VideoExpress volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door VideoExpress ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montagesen/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD's, tape's etc.) die doorVideoExpress gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door VideoExpress gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid dan wel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.

11.7     Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is VideoExpress gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake doorVideoExpress gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 12        Oplevering  

12.1     VideoExpress levert de overeengekomen zaken op zodra je er goedkeuring aan hebt gegeven.  

12.2     Voordat je goedkeuring geeft, heb je maximaal twee (2) revisierondes. Bij elke revisieronde geef je binnen 10 dagen je wijzigingsvoorstellen aan VideoExpress door.  

12.3     De video’s levert VideoExpress op in HD-kwaliteit, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.  

12.4     De video’s levert VideoExpress op in 16:9 format, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.  

12.5     De video’s levert VideoExpress op in bestandstype mp4, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.  

Artikel 13        Aansprakelijkheid

13.1     Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan VideoExpress hebt doorgeven, dan is VideoExpress niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

13.2     VideoExpress is alleen aansprakelijk voor directe schade als VideoExpress die met opzet heeft veroorzaakt of als VideoExpress bewust onvoorzichtig is geweest. Je moet jouw directe schade dan wel bewijzen. Directe schade bestaat uit de redelijke kosten die je hebt moeten maken om de oorzaak en de omvang van jouw schade vastte stellen, of de kosten die je hebt gemaakt om je schade te voorkomen of te beperken.  

13.3     De aansprakelijkheid van VideoExpress voor directe schade is beperkt tot het bedrag ter waarde van de overeenkomst die VideoExpress voor jou uitvoert, meteen maximum van € 5.000,= totaal.  

13.4     VideoExpress is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van(bedrijfs)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie.  

13.5     Alle aansprakelijkheid van VideoExpress voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is uitgesloten.  

13.6     Bij ontbinding van de overeenkomst is VideoExpress nooit verplicht om aan jou enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.  

13.7     Als je zelfverzekerd bent tegen de directe schade die je hebt opgelopen, dan is VideoExpress niet aansprakelijk en nooit gehouden enige schadevergoeding aan jou te betalen.

13.8      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade vergoeding is dat je de directe schade binnen 30 dagen na het ontstaan hiervan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij VideoExpress meldt.  

13.9     Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VideoExpress vervalt door het enkele verloop van 1 jaar (= 12 maanden) na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.  

Artikel 14        Klachten- en geschillenregeling

14.1     VideoExpress spant zich maximaal in om een eventueel geschil tussen ons onderling op telossen.  

14.2     VideoExpress verwacht van jou eenzelfde inspanning om een geschil eerst onderling op telossen.

14.3     Pas als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen, legt VideoExpress of jij het geschil voor aan de bevoegde rechter.  

Artikel 15        Toepasselijk recht

Op de offertes, aanbiedingen, aanvullende afspraken en voorwaarden, en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 16        Bevoegde rechtbank

Geschillen tussen ons leggen we alleen vooraan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VideoExpress gevestigd is, tenzij de wet een andere rechter als zijnde bevoegd aanwijst.